Setkání dispečerů ŽESNAD.CZ a SŽDC ve vlaku do Dětenic

ŽESNAD.CZ informuje o  nadcházející akci. Počet  absolvujících kolegů je omezen pokaždé na 15 dispečerů našich členů a  15 dispečerů SŽDC. Setkání  má za účel seznámit obě strany  s aktuálním děním  na obou stranách a  díky osobnímu seznámení  napomoci efektivnějšímu provoznímu řízení jak na straně SŽDC, tak i jednotlivých dopravců. Hlavní organizaci má na starost paní  Romana Šauerová (Kladenská dopravní a strojní), což je záruka, že vše bude fungovat .Setkání je rozděleno na tři části :

 

1. část - ve vlaku – 1. jízdu z Prahy hl.n. do Dětenic by měl absolvovat i pan Jiří Svoboda (GŘ SŽDC), za ŽESNAD.CZ  pan Tomáš Tóth ( VŘ ČD Cargo) a já, dále  pan Jan Kučera (Generální inspektor Drážní inspekce). Cestou budou přednášky a prezentace  s následnou diskusí.

2. část – v Dětenicích – ubytování a od 19:00 volný program v Dětenické středověké krčmě s občerstvením.

3. část - vlakem ráno zpět do Prahy

Začínáme 1./2.11., další turnusy budou 15./16.11. a poslední dva v lednu.

Oldřich Sládek

 

 


Cíle a účel profesního spolku ŽESNAD.CZ  - Sdružení železničních nákladních dopravců České republiky

 

Hlavním účelem  Sdružení je podporovat rozvoj a prosperitu nákladní železniční dopravy  a současně hájit a prosazovat zájmy dopravců provozujících nákladní železniční dopravu.

 

 • Sdružení zkoumá, řeší nebo se účastní řešení problémů, které se přímo nebo nepřímo dotýkají nákladní železniční dopravy. K tomu organizuje a zajišťuje akce a přijímá nebo doporučuje opatření.
 • Sdružení zastupuje, prosazuje a hájí zájmy svých členů, i zájmy nákladní železniční dopravy jako celku u všech orgánů státní správy, místní samosprávy, i u ostatních orgánů veřejné správy na národní i mezinárodní úrovni a v mezinárodních organizacích a to přímým jednáním se zástupci příslušných orgánů. Prosazuje opatření proti narušování základních zásad přístupu k přepravnímu trhu a hospodářské soutěže ve vnitrostátním i mezinárodním obchodním styku.
 • Sdružení napomáhá sjednocování předpisů týkajících se nákladní železniční dopravy, celních formalit, smluvních vztahů v nákladní železniční dopravě a zásad bezpečnosti nákladní železniční dopravy.
 • Sdružení se aktivně účastní při přípravě obecně závazných právních předpisů a základních dokumentů, které se přímo či nepřímo týkají zájmů dopravců.
 • Sdružení zastupuje a hájí zájmy svých členů i zájmy nákladní železniční dopravy jako celku ve vztahu k veřejnosti, zejména informuje veřejnost o profesní problematice a spolupracuje se sdělovacími prostředky.
 • Sdružení reprezentuje své členy a zastupuje zájmy provozovatelů nákladní železniční dopravy u ostatních zájmových a profesních uskupení, jakož i u odborových svazů a aktivně napomáhá rozvoji sociálního dialogu.
   
vlak1

foto: Martin Boháč

Od 1. 5. 2018 členem efra

vlak2

foto: Martin Boháč

Co chceme?

 • napomáhát řešení vývoje a přizpůsobování cen elektrické trakční energie (silové elektřiny) ze strany správce infrastruktury ve prospěch dopravců;
 • odstranit problém diskriminace při přístupu nákladních železničních dopravců na dopravní cestu (a ke službám správců drážních infrastruktur), zejména na úsecích s nedostatečnou či přetíženou kapacitou a odstranění diskriminace nákladní železniční dopravy z hlediska významu;
 • odstranit problém nevyhovujícího technického stavu tratí a nedostatečné kapacity dráhy pro nákladní železniční dopravu ve svém celku;
 • pomáhat k vyřešení problému nedostatečné koordinace výluk;
 • odstranit nevhodně stanovené poplatky pro nákladní dopravu za užití dopravní cesty;
 • napomáhat řešení problému při povinných platbách za nevyužitou kapacitu z důvodů vzniklých nezávisle na vůli nebo přičinění povinného nákladního železničního dopravce;
 • vyřešit otázky možnosti využití přiděleného trasy - ad hoc vlaky či dle pravidelného GVD;
 • napomáhat v oblasti zvyšování odborné způsobilosti provozních zaměstnanců i s ohledem na podmínky v ostatních státech EU a její udržování;
 • napomáhat zvyšování bezpečnosti při provozování drážní dopravy, úrovně zabezpečení dráhy, sjednocení délky pracovní doby s ohledem na ostatní státy EU a podporovat systém monitorování a dodržování pracovní doby provozních zaměstnanců;
 • podílet se systémově a metodicky na tvorbě specifických technických předpisů.


 Členové sdružení

awt
cargo
DBcargo
dbvitl
metrans
odos


ŽESNAD

Podleská 926/5
100 00 Praha 10

KONTAKT

+420 603 463 484info@zesnad.cz